null

เมืองเก่าลำพูน

ลำพูน เป็น 1 ใน 10 เมืองเก่า การพัฒนาที่สำคัญตามแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำพูน เน้นการพัฒนาเมืองใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการพัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการเมืองเก่าแบบบูรณาการ ด้านการฟื้นฟู ดูแล รักษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์เมืองเก่า และด้านส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจ ถึงประโยชน์ของเมืองเก่า....(คลิกอ่านเพิ่มเติม)

null

คู่มือประชาชน

เอกสารการยื่นขอคำร้องขออนุญาติ ใบรับรอง ฯลฯดูพิ่มเติม »
null

คลินิคชุมชนอบอุ่น

วันที่เปิดให้บริการ : จันทร์ – เสาร์
เวลาให้บริการ : 08.00 – 18.00 น. (จ – ศ)
เวลาให้บริการ : 08.00 – 16.00 น. (ส)ดูพิ่มเติม »
null

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

กระทู้สอบถาม / เรื่องราวร้องทุกข์เข้าสู่กระดานถามตอบ »

เทศบาลเมืองลำพูนจัดการอบรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี ๒๕๖๐

นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการ  อบรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานครูเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมกันนี้  ได้จัดให้มีพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต  ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน ,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน , เทศบาลตำบลทาสบชัย , เทศบาลตำบลมะกอก  ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติโดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)...

เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๐  นำโดย ศาตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานอนุกรรมการพร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ เพื่อเข้าตรวจประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น  ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้ส่งนวัตกรรมเพื่อขอรับการประเมินจากคณะกรรมการจำนวน ๒ นวัตกรรม ประกอบด้วย ๑. โครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าลำพูน  ๒. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร...

เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐” โดยได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  นอกจากนี้ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ ต้นทองอุไร ต้นปอเทือง พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิล...