null

เมืองเก่าลำพูน

ลำพูน เป็น 1 ใน 10 เมืองเก่า การพัฒนาที่สำคัญตามแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำพูน เน้นการพัฒนาเมืองใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการพัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการเมืองเก่าแบบบูรณาการ ด้านการฟื้นฟู ดูแล รักษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์เมืองเก่า และด้านส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจ ถึงประโยชน์ของเมืองเก่า....(คลิกอ่านเพิ่มเติม)

null

คู่มือประชาชน

เอกสารการยื่นขอคำร้องขออนุญาติ ใบรับรอง ฯลฯดูพิ่มเติม »
null

คลินิคชุมชนอบอุ่น

วันที่เปิดให้บริการ : จันทร์ – เสาร์
เวลาให้บริการ : 08.00 – 18.00 น. (จ – ศ)
เวลาให้บริการ : 08.00 – 16.00 น. (ส)ดูพิ่มเติม »
null

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

กระทู้สอบถาม / เรื่องราวร้องทุกข์เข้าสู่กระดานถามตอบ »

เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า พร้อมเข้ารับเกียรติบัตรเมืองเก่าลำพูน ณ กรุงเทพมหานคร

เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า พร้อมเข้ารับเกียรติบัตรเมืองเก่าลำพูน ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล  ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า พร้อมร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร จากนายวิจารย์ สิมาฉายา  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงว่า เมืองเก่าลำพูน ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่าลำพูน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม...

เทศบาลเมืองลำพูน จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       เทศบาลเมืองลำพูน จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสระว่ายน้ำมิ้นท์เฟื่องฟ้า...

เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครู และประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง ๑๗ ชุมชน ร่วมแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม ร่วมขบวนแห่โคม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี...

เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครู และประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง ๑๗ ชุมชน ร่วมแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม ร่วมขบวนแห่โคม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐