เทศบาลเมืองลำพูนขอเชิญชวนประชาชน ร่วมชมการจัดแสดงผลงาน ครั้งที่...

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน โดยคณะผู้บริหาร , พนักงานเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาล , ประธานคณะกรรมการชุมชน  ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง ๔...
null

เมืองเก่าลำพูน

ลำพูน เป็น 1 ใน 10 เมืองเก่า การพัฒนาที่สำคัญตามแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำพูน เน้นการพัฒนาเมืองใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการพัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการเมืองเก่าแบบบูรณาการ ด้านการฟื้นฟู ดูแล รักษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์เมืองเก่า และด้านส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจ ถึงประโยชน์ของเมืองเก่า....(คลิกอ่านเพิ่มเติม)

null

คู่มือประชาชน

เอกสารการยื่นขอคำร้องขออนุญาติ ใบรับรอง ฯลฯดูพิ่มเติม »
null

คลินิคชุมชนอบอุ่น

วันที่เปิดให้บริการ : จันทร์ – เสาร์ เวลาให้บริการ : 08.00 – 18.00 น. (จ – ศ) เวลาให้บริการ : 08.00 – 16.00 น. (ส)ดูพิ่มเติม »
null

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

กระทู้สอบถาม / เรื่องราวร้องทุกข์เข้าสู่กระดานถามตอบ »

เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการประกวดแบบ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูนตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา)

เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการประกวดแบบ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูนตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา)

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมทางวิชาการ (SYMPOSIUM) เพื่อเผยแพร่ผลงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดนทิรรศการ การประชุมทางวิชาการ (SYMPOSIUM) เพื่อเผยแพร่ผลงานและร่วมถอดบทเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ 2560 ภายใต้ชื่องาน “ท้องถิ่นไทยกับการสร้างเมืองสำหรับอนาคต” ที่จัดขึ้นเม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นถนนวิภาวดี รังสติ...

งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 วันที่ 1- 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม

งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 วันที่ 1- 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม