null

กิจกรรมสำคัญ

เทศบาลเมืองลำพูนจัดการอบรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี ๒๕๖๐

นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการ  อบรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานครูเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมกันนี้  ได้จัดให้มีพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต  ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน ,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน , เทศบาลตำบลทาสบชัย , เทศบาลตำบลมะกอก  ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติโดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)...

เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๐  นำโดย ศาตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานอนุกรรมการพร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ เพื่อเข้าตรวจประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น  ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้ส่งนวัตกรรมเพื่อขอรับการประเมินจากคณะกรรมการจำนวน ๒ นวัตกรรม ประกอบด้วย ๑. โครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าลำพูน  ๒. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร...

เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐” โดยได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  นอกจากนี้ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ ต้นทองอุไร ต้นปอเทือง พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิล...

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๐

นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี นำหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมวางพวงมาลา  ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ทั้งนี้...

เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับทีมวิจัยและคณะทีมวิจัยคู่ขนาน โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน

เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับทีมวิจัยและคณะทีมวิจัยคู่ขนาน โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน

หมวดหมู่ข่าวสาร

ปฏิทินกิจกรรม

เอกสารเผยแพร่