ประกาศผลภาพถ่าย “จักรยานผ่านเลนส์ (เมืองเก่าลำพูน)”

274

ประกาศผลภาพถ่าย "จักรยานผ่านเลนส์"

(เมืองเก่าลำพูน) 
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2

ประเภทกล้องทั่วไป DSLR

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-1

ประเภทกล้องโทรศัพท์มือถือ Smartphone 

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-2

*** คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม
และส่งภาพเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ โดยจะมีการมอบรางวัล
อย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ อาคารคุณธรรม ๒๗  สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน 
สำหรับผู้ได้รับรางวัลให้ลงทะเบียนเพื่อรายงานตัวในเวลา ๐๙.๓๐ น.  
พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อยืนยัน
การมอบรางวัลดังกล่าว

ในกรณีท่านใดที่ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด ทั้งประเภทภาพถ่าย
จากโทรศัพท์มือถือและภาพถ่ายจากกล้อง DSLR. และได้รับรางวัล
ในแต่ละประเภทมากกว่า ๑ รางวัลเทศบาลเมืองลำพูน ขอสงวนสิทธิ์
ในการได้รับรางวัลสูงสุดในแต่ละประเภทเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น