เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เชิญชวนไปออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

293

เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์

เชิญชวนไปออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559