เทศบาลเมืองลำพูนอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

66