เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า พร้อมเข้ารับเกียรติบัตรเมืองเก่าลำพูน ณ กรุงเทพมหานคร

109

เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

พร้อมเข้ารับเกียรติบัตรเมืองเก่าลำพูน ณ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล  ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า พร้อมร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร จากนายวิจารย์ สิมาฉายา  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงว่า เมืองเก่าลำพูน ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่าลำพูน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อาคาร Convention Center  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

การสัมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รวมทั้งเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแต่ละเมืองโดยในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการรอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าและพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เมืองเก่าที่ได้รับการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าแล้ว จำนวน ๒๗ เมือง ทั้งนี้ นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับเชิญให้เรียนรู้ร่วมการเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ การจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ด้วย

*************************************************************