null

ข่าวสารจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณทางเดินริมตลิ่งแม่น้ำกวง ตั้งแต่ร้านอาหารเรือนแพ ถึงทางแยกถนนบ้านหลวย ซอย 10

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณทางเดินริมตลิ่งแม่น้ำกวง ตั้งแต่ร้านอาหารเรือนแพ ถึงทางแยกถนนบ้านหลวย ซอย 10

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐานสำหรับ ปีการศึกษา 2560

ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐานสำหรับ ปีการศึกษา 2560

ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยตามปริมาณงานที่กำจัดจริงในแต่ละวัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยตามปริมาณงานที่กำจัดจริงในแต่ละวัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ข่าวสาร

ปฏิทินกิจกรรม

เอกสารเผยแพร่