ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยตามปริมาณงานที่กำจัดจริงในแต่ละวัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

108

ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยตามปริมาณงานที่กำจัดจริงในแต่ละวัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์