ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยตามปริมาณงานที่กำจัดจริงในแต่ละวัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

89

ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยตามปริมาณงานที่กำจัดจริงในแต่ละวัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์