ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนกู่ช้าง จำนวน 1 แห่ง

104