สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2559

98

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม  2559  

งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองลำพูน