สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน…กันยายน 2559 …..

99