ขอเชิญประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

140

โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ