ขอเชิญประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

112

โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ