บรรยากาศพิธีมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี พ.ศ. 2557

214