บรรยากาศ การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 29 ก.ย.58

121