บรรยากาศ คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดยโสธร ณ โรงเรียนสันป่ายางหลวง

72

บรรยากาศ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลยโสธร ณ โณงเรียนสันป่ายางหลวง ที่ผ่านมา