บรรยากาศ คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดยโสธร ณ โรงเรียนสันป่ายางหลวง

82

บรรยากาศ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลยโสธร ณ โณงเรียนสันป่ายางหลวง ที่ผ่านมา