เทศบาลเมืองลำพูนต้อนรับการตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2558

110