เทศบาลเมืองลาพูน เตรียมพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทงประจาปี 2558

82

1