เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนงดดื่มสุรา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

156

เทศบาลเมืองลำพูนขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมงดดื่มสุรา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐  โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า “ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ”ประกอบกับมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี  เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนไทย  ทุกคนจะได้ร่วมกันสร้างกุศลโดยกำหนดจิตให้แน่วแน่ การบำเพ็ญความดีเป็นเวลา ๓ เดือน  และลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกฮอร์ทุกชนิด

พร้อมสร้างความตระหนักให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เนื่องจากสุราก่อให้เกิดผลกระทบต่อทั้งตัวผู้ดื่มเอง ครอบครัว บุคคลรอบข้าง ชุมชน สังคม และประเทศชาติแล้ว ยังก่อให้เกิดโรคภัยที่ส่งผล ถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกท่าน  ลด ละ เลิกสุรา และช่วยกันปกป้องเยาวชนของชาติให้ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ อีกด้วย