เทศบาลเมืองลำพูน จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

103

 ตารางออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อ

เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560