ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดเลือก 

165