ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มตำแหน่ง คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา

255

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ

ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560

กลุ่มตำแหน่ง คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา

01 02