null

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๐

นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี นำหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมวางพวงมาลา  ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ทั้งนี้...

เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมสัมมนาและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจริยะ”

เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมสัมมนาและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจริยะ”

เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนงดดื่มสุรา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนงดดื่มสุรา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า พร้อมเข้ารับเกียรติบัตรเมืองเก่าลำพูน ณ กรุงเทพมหานคร

เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า พร้อมเข้ารับเกียรติบัตรเมืองเก่าลำพูน ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล  ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า พร้อมร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร จากนายวิจารย์ สิมาฉายา  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงว่า เมืองเก่าลำพูน ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่าลำพูน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม...

หมวดหมู่ข่าวสาร

ปฏิทินกิจกรรม

เอกสารเผยแพร่