เฮือนศิลปิน

เฮือนศิลปินครั้งที่ 11

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ คณะสถาปัยตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย
ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้น วันจันทร์

เอกสารเพิ่มเติม

เฮือนศิลปิน