เฮือนศิลปิน

เฮือนศิลปินครั้งที่ 5

การจัดแสดงของ อาจารย์ชาติชาย ปันมงคล

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย
ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

เอกสารเพิ่มเติม

เฮือนศิลปิน