งบประมาณรายจ่ายประจำปี

 | Size: 210 KB 24/07/2017 เอกสารหมายเลข5(61)  | Size: 63 KB 24/07/2017 เอกสารหมายเลข1ถึง4(61)  | Size: 16 KB 24/07/2017 ฟอร์มรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติรา  | Size: 36 KB 24/07/2017 แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 61 งบลงท  | Size: 97 KB 20/03/2017 สารบัญ59  | Size: 324 KB 20/03/2017 ส่วนที่ 4 งบเฉพาะการ59  | Size: 495 KB 20/03/2017 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ59  | Size: 370 KB 20/03/2017 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(10 งบกลาง)  | Size: 313 KB 20/03/2017 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(9 แผนงานการพาณิชย์)  | Size: 327 KB 20/03/2017 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(8 แผนงานอุตสาหกรรมฯ)  | Size: 439 KB 20/03/2017 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(7 แผนงานศาสนาฯ)  | Size: 578 KB 20/03/2017 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(6 แผนงานสร้งความเข้มแข็งของชุมชน)  | Size: 898 KB 20/03/2017 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(5 แผนงานเคหะและชุมชน)  | Size: 612 KB 20/03/2017 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(4 แผนงานสาธารณสุข)  | Size: 878 KB 20/03/2017 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(3แผนงานการศึกษา)  | Size: 575 KB 20/03/2017 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(2 รักษาความสงบฯ)  | Size: 773 KB 20/03/2017 ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(1 บริหารทั่วไป)  | Size: 450 KB 20/03/2017 ส่วนที่ 3 รายงานประมาณการรายรับ59  | Size: 430 KB 20/03/2017 ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล59  | Size: 472 KB 20/03/2017 ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ2559  | Size: 634 KB 20/03/2017 ปกงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  | Size: 34 KB 11/01/2017 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2560  | Size: 2 MB 11/01/2017 งบประมาณปี 2560
Next »Page 1 of « Prev