ประกาศผลภาพถ่าย "จักรยานผ่านเลนส์"

(เมืองเก่าลำพูน)

ประเภทกล้องทั่วไป DSLR  


รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 
ชื่อผลงาน " ปั่นชมกำแพงเมืองเก่า " 
ชื่อเจ้าของผลงาน : นายวรวุฒิ  กุณะแสงคำ

ปั่นชมกำแพงเมืองเก่า

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
ชื่อผลงาน " ปั่นชมเมืองเก่าลำพูน " 
ชื่อเจ้าของผลงาน : นายก่อเกียรติ จำปา

ปั่นชมเมืองเก่าลำพูน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
ชื่อผลงาน " เส้นทางผ่านประจำ " 
ชื่อเจ้าของผลงาน : นายสุทัศน์  ฟองมูล

เส้นทางผ่านประจำ

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
 
ชื่อผลงาน " อธิฐาน ขอพร " 
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางอินทิรา จำปา
อธิฐาน ขอพร

ชื่อผลงาน " ปั่นบุญ " 
ชื่อเจ้าของผลงาน : นายศักดิ์สกุล  บุญประสาร
ปั่นบุญ

ชื่อผลงาน " ปั่นเพื่อสุขภาพ " 
ชื่อเจ้าของผลงาน : นายศักดิ์ชัย  เรือนคำ
ปั่นเพื่อสุขภาพ