คำสั่งเทศบาลเมองลำพูน เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศนตรี

47