งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลเมืองลาพูน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

59

งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลเมืองลาพูน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559