งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลเมืองลาพูน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

46

งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลเมืองลาพูน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559