งบแสดงฐานะรายรับ – รายจ่าย เทศบาลเมืองลาพูน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

87

งบแสดงฐานะรายรับ – รายจ่าย เทศบาลเมืองลาพูน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559