ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 เทศบาลเมืองลำพูน

439