ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560

119

ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภาระกิจ

ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560

(รายละเอียดตามไฟล์แนป)