เทศบาลเมืองลำพูน จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทุกประเภท ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

72

เทศบาลเมืองลำพูน จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทุกประเภท ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ครบทั้ง ๑๗ ชุมชน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ สถานที่ที่กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

untitled