เทศบาลเมืองลำพูน จ่ายเบี้ยยังชีพชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

116
เทศบาลเมืองลำพูน จ่ายเบี้ยยังชีพชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

untitled