รางวัลแห่งความภูมิใจ

พ.ศ. 2556

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

โครงการอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

รางวัลพระปกเกล้า

ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

พ.ศ. 2557

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน(สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รางวัลพระปกเกล้า

ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม

พ.ศ. 2558

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม

พ.ศ. 2559

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3-2559

รายละเอียดเพิ่มเติม