รางวัลแห่งความภูมิใจ

รางวัลพระปกเกล้า

ปี 2556

ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน

เอกสารเพิ่มเติม