null

ศึกษาดูงาน

เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพิกุลออก จังหวัดนครนายก

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพิกุลออก จังหวัดนครนายก นำโดย นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม (รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี ๒๕๕๙)...

เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา เข้าศึกษาดูงานกิจการสภาและการบริหารงาน เพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม (รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี ๒๕๕๙) โดยนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐...

เทศบาลตำบลท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมด้านหลักการการบริหารศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมด้านหลักการการบริหารศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.พนมวังก์ จ.พัทลุง และคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.พนมวังก์ จ.พัทลุง และคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จ.ชลบุรี ศึกษาดูงาน "ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม" ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ...

หมวดหมู่ข่าวสาร

กิจกรรมสำคัญ