สภาเทศบาลเมืองลำพูน

null

นายธีระศักดิ์ เลาห์รอดพันธุ์

ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน
null

นายอัศวิน แสนสมบูรณ์

รองประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน
null

นายสุรินทร์ มุขแก้ว

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลำพูน

สภาเทศบาลเมืองลำพูนเขตเลือกตั้งที่ 1

null

นายอาคม วัฒนากูล

null

นายไพศาล สงวนวงศ์

null

นายพรชัย ธารเที่ยงธรรม

null

นางสาวศจี บุณยเกียรติ

null

นางสาวบุญทวี ถาน้อย

null

นางทรงศรี ถาวรวรานนท์

สภาเทศบาลเมืองลำพูนเขตเลือกตั้งที่ 2

null

นายสำราญ นวชัย

null

นายสวัสดี ทาใจ

null

นายวงค์ศักดิ์ อินทรแสง

null

นายมานิตย์ อุตศรี

null

นายนิทัศน์ อินทเจริญศานต์

null

ด.ต.ดิเรก พรินทรากูล

สภาเทศบาลเมืองลำพูนเขตเลือกตั้งที่ 3

null

นายณรงค์ วงค์วาร

null

นายธีระศักดิ์ เลาห์รอดพันธุ์

null

นายพงษ์พันธ์ วรรณวงศ์

null

นายอัศวิน แสนสมบูรณ์

null

นายไชยา เสนาวนา