กองการศึกษา

จัดการศึกษา ตามาตรฐานการศีกษา รักษ์ภูมิปัญญา ตามวิธีพอเพียง สู่อาเซียน

บทบาทหน้าที่

ประกอบด้วยงานธุรการ งานจัดทำงบประมาณ หน่วยนิเทศการศึกษา งานกิจการนักเรียน งานกิจการเด็กและเยาวชน งานโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานประเมินคุณภาพ งานการศึกษาและวัฒนธรรม กองการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาตลอดทั้งการจัดการศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และการศึกษานอกระบบอื่น ๆ

การบริหารงานบุคคล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรง ศึกษานิเทศน์ สันทนาการ สารวัตรนักเรียน งานสวัสดิการ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานทะเบียนประวัติ งานงบประมาณ งานสำรวจสถิติข้อมูลงานตรวจสอบและติดตามประเมินผลตามนโยบาย หรือโครงการงานวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาล งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมนันทนาการ งานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 • ด้านการศึกษา

  เรียนฟรีที่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน สวัสดิการของรัฐบาล จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือลดภาระผู้ปกครองและพัฒนาการศึกษา เทศบาลจึงจัดให้เด็กนักเรียนได้เรียนฟรี 5 ประการ

  • ไม่เสียค่าเล่าเรียน
  • อาหารกลางวันฟรี
  • หนังสือเรียนฟรี เครื่องเขียนฟรี
  • เครื่องแบบนักเรียนฟรี
  • ดื่มนม อาหารเสริมฟรี

   

  ขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ซึ่งในปัจจุบันเทศบาล จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 โรงเรียน

  ประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจาก สนง. รับการสนับสนุนรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพภายในสถานการศึกษา เพื่อรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับรองการประเมินคุณภาพทั้ง 4 โรงเรียน โดย

  • ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ฯ ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียนเทศบาล 4 แห่ง
  • สนับ สนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จัดสอนวิชางานเกษตร เช่น เลี้ยงไก่ ปลูกผัก เลี้ยงปลา และนำมาขาย เพี่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธีทำการเกษตร สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น

  • โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
  • โครงการแห่เทียนพรรษา
  • โครงการงานประเพณีลอยกระทง
  • วันเด็กสุดสนุก
 • โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน มี 4 โรงเรียนและ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

  • โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
  • โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
  • โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
  • โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

null

นางอรุณี จันทร์เจริญ

รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

บุคลากรกองการศึกษา

null
+ บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

ประกอบด้วยงานธุรการ งานจัดทำงบประมาณ หน่วยนิเทศการศึกษา งานกิจการนักเรียน งานกิจการเด็กและเยาวชน งานโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานประเมินคุณภาพ งานการศึกษาและวัฒนธรรม กองการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาตลอดทั้งการจัดการศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และการศึกษานอกระบบอื่น ๆ

การบริหารงานบุคคล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรง ศึกษานิเทศน์ สันทนาการ สารวัตรนักเรียน งานสวัสดิการ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานทะเบียนประวัติ งานงบประมาณ งานสำรวจสถิติข้อมูลงานตรวจสอบและติดตามประเมินผลตามนโยบาย หรือโครงการงานวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาล งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมนันทนาการ งานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

+ หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ด้านการศึกษา

  เรียนฟรีที่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน สวัสดิการของรัฐบาล จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือลดภาระผู้ปกครองและพัฒนาการศึกษา เทศบาลจึงจัดให้เด็กนักเรียนได้เรียนฟรี 5 ประการ

  • ไม่เสียค่าเล่าเรียน
  • อาหารกลางวันฟรี
  • หนังสือเรียนฟรี เครื่องเขียนฟรี
  • เครื่องแบบนักเรียนฟรี
  • ดื่มนม อาหารเสริมฟรี

   

  ขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ซึ่งในปัจจุบันเทศบาล จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 โรงเรียน

  ประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจาก สนง. รับการสนับสนุนรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพภายในสถานการศึกษา เพื่อรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับรองการประเมินคุณภาพทั้ง 4 โรงเรียน โดย

  • ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ฯ ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียนเทศบาล 4 แห่ง
  • สนับ สนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จัดสอนวิชางานเกษตร เช่น เลี้ยงไก่ ปลูกผัก เลี้ยงปลา และนำมาขาย เพี่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธีทำการเกษตร สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น

  • โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
  • โครงการแห่เทียนพรรษา
  • โครงการงานประเพณีลอยกระทง
  • วันเด็กสุดสนุก
 • โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน มี 4 โรงเรียนและ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

  • โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
  • โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
  • โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
  • โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน
+ โครงสร้างหน่วยงาน
+ บุคลากรในหน่วยงาน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

null

นางอรุณี จันทร์เจริญ

รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

บุคลากรกองการศึกษา

null