กองการแพทย์

มาตรฐานบริการ  ผสานการรักษา  ด้วยภูมิปัญญาไทย ในการพัฒนาชาวประชา นำพานโยบายสู่จุดหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บทบาทหน้าที่

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการตรวจรักษาโดยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังข้าร่วมในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดลำพูน ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกองการแพทย์มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

 1. ด้านการรักษาพยาบาล
 2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
 3. ด้านการควบคุมป้องกันโรค
 4. ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและงานเยี่ยมบ้าน
 • การรักษาพยาบาล

  คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการตรวจรักษาโดยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังข้าร่วมในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดลำพูน ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน นอกเหนือจากการตรวจรักษาโรคทั่วไปแล้ว ยังเปิดให้บริการคลินิกพิเศษ ได้แก่ คลินิกโรคความดันโลหิตสูง คลินิกโรคเบาหวาน คลินิกเด็กดี คลินิกโรคกระดูกและข้อ ซึ่งทำการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง คลินิกทันตกรรม คลินิกให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต คลินิกอดบุหรี่ คลินิกโรคหอบหืด อีกทั้งยังให้บริการฝากครรภ์
  • ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทำการตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทย ผู้ป่วยทุกสิทธิบัตรสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยเฉพาะผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่เสียค่ารักษาพยาบาลใดๆ ให้บริการนวดตัว นวดกดจุด นวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร การรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร ตลอดจนการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด เช่น การนั่งกระโจม การทับหม้อเกลือ เป็นต้น
  • เปิดให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
 • การส่งเสริมสุขภาพ

  • การดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด เด็กก่อนวัยเรียน
  • การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
  • การส่งเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้สูงอายุ
  • การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั้ง 17 ชุมชน
 • การควบคุมป้องกันโรค

  • การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
   • โรคไข้เลือดออก
   • โรคไข้หวัดใหญ่
   • โรคเอดส์
   • โรควัณโรค
   • โรคคอตีบ
  • การควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ
   • โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
   • โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ
   • โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
   • การควบคุมและป้องกันโรคด้วยการส่งเสริมการให้วัคซีน
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและงานเยี่ยมบ้าน

  การฟื้นฟูสมรรถภาพและงานเยี่ยมบ้านดำเนินการโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพและนักอาชีวบำบัด ออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญาและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลลำพูนและจากการค้นพบเองโดยอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจ

  เกณฑ์การเยี่ยมบ้านผู้พิการแต่ละประเภท

  • เตียงประเภทที่ 1 หมายถึง ครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพหรือเจ็บป่วยที่สามารถดูแลตัวเองได้ดี มีนักสุขภาพ  ครอบครัวประจำบ้าและมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล
  • เตียงประเภทที่ 2 หมายถึง ครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพหรือเจ็บป่วยและเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนแต่ยังสามารถช่วยตัวเองได้
  • เตียงประเภทที่ 3 หมายถึง ครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพหรือเจ็บป่วยด้วยโรคซับซ้อนมีความยุ่งยากในการดูแล รพ.สต.และ.นักสุขภาพ ครอบครัว ต้องการการดูแล จากผู้อื่นเกือบทั้งหมด

ผู้อำนวยการกองการแพทย์

null

นางทัศนีย์ สุทธิไชยากุล

รักษาการ ผู้อำนวยการกองการแพทย์

บุคลากรกองการแพทย์

null
+ บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการตรวจรักษาโดยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังข้าร่วมในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดลำพูน ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกองการแพทย์มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

 1. ด้านการรักษาพยาบาล
 2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
 3. ด้านการควบคุมป้องกันโรค
 4. ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและงานเยี่ยมบ้าน
+ หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • การรักษาพยาบาล

  คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการตรวจรักษาโดยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังข้าร่วมในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดลำพูน ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน นอกเหนือจากการตรวจรักษาโรคทั่วไปแล้ว ยังเปิดให้บริการคลินิกพิเศษ ได้แก่ คลินิกโรคความดันโลหิตสูง คลินิกโรคเบาหวาน คลินิกเด็กดี คลินิกโรคกระดูกและข้อ ซึ่งทำการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง คลินิกทันตกรรม คลินิกให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต คลินิกอดบุหรี่ คลินิกโรคหอบหืด อีกทั้งยังให้บริการฝากครรภ์
  • ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทำการตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทย ผู้ป่วยทุกสิทธิบัตรสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยเฉพาะผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่เสียค่ารักษาพยาบาลใดๆ ให้บริการนวดตัว นวดกดจุด นวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร การรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร ตลอดจนการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด เช่น การนั่งกระโจม การทับหม้อเกลือ เป็นต้น
  • เปิดให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
 • การส่งเสริมสุขภาพ

  • การดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด เด็กก่อนวัยเรียน
  • การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
  • การส่งเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้สูงอายุ
  • การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั้ง 17 ชุมชน
 • การควบคุมป้องกันโรค

  • การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
   • โรคไข้เลือดออก
   • โรคไข้หวัดใหญ่
   • โรคเอดส์
   • โรควัณโรค
   • โรคคอตีบ
  • การควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ
   • โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
   • โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ
   • โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
   • การควบคุมและป้องกันโรคด้วยการส่งเสริมการให้วัคซีน
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและงานเยี่ยมบ้าน

  การฟื้นฟูสมรรถภาพและงานเยี่ยมบ้านดำเนินการโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพและนักอาชีวบำบัด ออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญาและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลลำพูนและจากการค้นพบเองโดยอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจ

  เกณฑ์การเยี่ยมบ้านผู้พิการแต่ละประเภท

  • เตียงประเภทที่ 1 หมายถึง ครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพหรือเจ็บป่วยที่สามารถดูแลตัวเองได้ดี มีนักสุขภาพ  ครอบครัวประจำบ้าและมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล
  • เตียงประเภทที่ 2 หมายถึง ครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพหรือเจ็บป่วยและเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนแต่ยังสามารถช่วยตัวเองได้
  • เตียงประเภทที่ 3 หมายถึง ครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพหรือเจ็บป่วยด้วยโรคซับซ้อนมีความยุ่งยากในการดูแล รพ.สต.และ.นักสุขภาพ ครอบครัว ต้องการการดูแล จากผู้อื่นเกือบทั้งหมด
+ โครงสร้างหน่วยงาน
+ บุคลากรในหน่วยงาน

ผู้อำนวยการกองการแพทย์

null

นางทัศนีย์ สุทธิไชยากุล

รักษาการ ผู้อำนวยการกองการแพทย์

บุคลากรกองการแพทย์

null