กองคลัง

รวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัย ตรวจสอบง่าย

บทบาทหน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท การควบคุมและจัดทะเบียน งานประมาณรายจ่าย จัดทำเช็ค และจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน และตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ งานศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล วางแผน การจัดเก็บรายได้ และการแก้ไข อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

อีกทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ตรวจสอบการจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุม ผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5) และแจ้งผลประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายในกำหนด

 • งานผลประโยชน์

  แนวทางการเพิ่มรายได้ ให้แก่ท้องถิ่นคงจะเพิ่มขึ้น โดยเทศบาลเมืองลำพูนคาดว่า การที่จะให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น เพียงพอต่อการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน มีแนวทางปฏิบัติคือ

  • การเพิ่มรายได้โดยปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
  • การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนที่เป็นธรรม
  • การเพิ่มเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
  • จัดสรรเงินอุดหนุนให้มากขึ้น
  • จัดเก็บภาษีให้มากขึ้น
  • งบประมาณจากการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยราชการสู่ท้องถิ่น
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
  • การรักษาวินัยทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่าและประหยัด
  • การพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารราชการ
 • งานพัสดุและทรัพย์สิน

  • การจัดซื้อจัดจ้าง ในหมวดใช้สอยวัสดุ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  • หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ
  • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
  • งานการซ่อมและบำรุงรักษา
  • งานตรวจสอบรับและการเก็บรักษาพัสดุทุกประเภท
  • งานจำหน่ายพัสดุ
  • การจัดทำสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง
  • การรายงานตามไตรมาส ตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานจัดซื้อจัดจ้าง

  สาระสำคัญ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2545 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ดังนี้

  • การจัดหา สามารถดำเนินการได้หลายวิธี ได้แก่ การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า และการยืม
  • การควบคุมแบ่งออกเป็น การลงทะเบียน การเก็บรักษา การเบิกจ่าย และการตรวจสอบ
  • การจำหน่าย สามารถดำเนินการได้หลายวิธี ได้แก่ การขาย แลกเปลี่ยน โอนแปรสภาพ หรือทำลาย และการจำหน่ายเป็นสูญ

ผู้อำนวยการกองคลัง

null

นางอรุณี จันทร์เจริญ

ผู้อำนวยการกองคลัง

บุคลากรกองคลัง

null
+ บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท การควบคุมและจัดทะเบียน งานประมาณรายจ่าย จัดทำเช็ค และจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน และตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ งานศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล วางแผน การจัดเก็บรายได้ และการแก้ไข อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

อีกทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ตรวจสอบการจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุม ผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5) และแจ้งผลประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายในกำหนด

+ หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • งานผลประโยชน์

  แนวทางการเพิ่มรายได้ ให้แก่ท้องถิ่นคงจะเพิ่มขึ้น โดยเทศบาลเมืองลำพูนคาดว่า การที่จะให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น เพียงพอต่อการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน มีแนวทางปฏิบัติคือ

  • การเพิ่มรายได้โดยปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
  • การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนที่เป็นธรรม
  • การเพิ่มเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
  • จัดสรรเงินอุดหนุนให้มากขึ้น
  • จัดเก็บภาษีให้มากขึ้น
  • งบประมาณจากการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยราชการสู่ท้องถิ่น
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
  • การรักษาวินัยทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่าและประหยัด
  • การพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารราชการ
 • งานพัสดุและทรัพย์สิน

  • การจัดซื้อจัดจ้าง ในหมวดใช้สอยวัสดุ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  • หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ
  • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
  • งานการซ่อมและบำรุงรักษา
  • งานตรวจสอบรับและการเก็บรักษาพัสดุทุกประเภท
  • งานจำหน่ายพัสดุ
  • การจัดทำสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง
  • การรายงานตามไตรมาส ตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานจัดซื้อจัดจ้าง

  สาระสำคัญ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2545 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ดังนี้

  • การจัดหา สามารถดำเนินการได้หลายวิธี ได้แก่ การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า และการยืม
  • การควบคุมแบ่งออกเป็น การลงทะเบียน การเก็บรักษา การเบิกจ่าย และการตรวจสอบ
  • การจำหน่าย สามารถดำเนินการได้หลายวิธี ได้แก่ การขาย แลกเปลี่ยน โอนแปรสภาพ หรือทำลาย และการจำหน่ายเป็นสูญ
+ โครงสร้างหน่วยงาน
+ บุคลากรในหน่วยงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

null

นางอรุณี จันทร์เจริญ

ผู้อำนวยการกองคลัง

บุคลากรกองคลัง

null