กองสวัสดิการสังคม

มุ่งให้เกิดสังคมคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

บทบาทหน้าที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน การสร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน รวมทั้งการสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคมที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วมรวม พิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ โดยการสัมภาษณ์ ศึกษา สอบประวัติเกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อประกอบพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ โดยถูกต้องและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียนติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง แนะนำ ให้คำปรึกษารือแก่ผู้รับการสงเคราะห์ จัดทำสถิติและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางด้านสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ และดำเนินงานด้านการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมทั้งดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านสวัสดิการต่างๆ

 • การพัฒนาชุมชน

  • บำรุงและส่งเสริมการ ทำมาหากินของราษฎร ส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือน ส่งเสริมการตลาดและมาตรฐานการผลิตของกลุ่มอาชีพ
  • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ
  • การสังคมสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
  • การดำเนินการและสนับ สนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ เป็นผู้นำและที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน
  • งานรับเรื่องร้องเรียน และของความอนุเคราะห์ต่างๆ
  • งานกองทุนชุมชนเมือง
  • งานกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
  • งานกิจกรรมโครงการพิเศษ เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน โครงการชุมชนสีขาว ฯลฯ
  • อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ ด้าน
 • การต่อด้านยาเสพติด

  • จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เทศบาลเมืองลำพูน
  • แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประสานพลังแผ่นดิน เทศบาลเมืองลำพูน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดแบบยั่งยืนโดยไม่มีผู้เสพ ผู้ค้า อยู่ในชุมชน
  • จัดโครงการครอบครัวสุขสันต์ ป้องกันยาเสพติด โดยจัดทัศนศึกษา ณ. ศูนย์การศึกษาการพัฒนา
   ห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่
  • จัดห้องซ้อมดนตรีให้เยาวชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
 • การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน

  • จดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน
  • จัดเวทีประชาคมรับรองความถูกต้องของข้อมูล ผู้มาจดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน
  • ดำเนินการจัดทำแผน บูรณาการ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นไปตามความต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยชุมชนได้ร่วมกันคิด กำหนดแนวทางกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเอง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

null

นางอรวรรณ แสนสมบูรณ์

รักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
+ บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน การสร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน รวมทั้งการสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคมที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วมรวม พิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ โดยการสัมภาษณ์ ศึกษา สอบประวัติเกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อประกอบพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ โดยถูกต้องและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียนติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง แนะนำ ให้คำปรึกษารือแก่ผู้รับการสงเคราะห์ จัดทำสถิติและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางด้านสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ และดำเนินงานด้านการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมทั้งดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านสวัสดิการต่างๆ

+ หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • การพัฒนาชุมชน

  • บำรุงและส่งเสริมการ ทำมาหากินของราษฎร ส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือน ส่งเสริมการตลาดและมาตรฐานการผลิตของกลุ่มอาชีพ
  • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ
  • การสังคมสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
  • การดำเนินการและสนับ สนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ เป็นผู้นำและที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน
  • งานรับเรื่องร้องเรียน และของความอนุเคราะห์ต่างๆ
  • งานกองทุนชุมชนเมือง
  • งานกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
  • งานกิจกรรมโครงการพิเศษ เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน โครงการชุมชนสีขาว ฯลฯ
  • อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ ด้าน
 • การต่อด้านยาเสพติด

  • จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เทศบาลเมืองลำพูน
  • แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประสานพลังแผ่นดิน เทศบาลเมืองลำพูน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดแบบยั่งยืนโดยไม่มีผู้เสพ ผู้ค้า อยู่ในชุมชน
  • จัดโครงการครอบครัวสุขสันต์ ป้องกันยาเสพติด โดยจัดทัศนศึกษา ณ. ศูนย์การศึกษาการพัฒนา
   ห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่
  • จัดห้องซ้อมดนตรีให้เยาวชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
 • การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน

  • จดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน
  • จัดเวทีประชาคมรับรองความถูกต้องของข้อมูล ผู้มาจดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน
  • ดำเนินการจัดทำแผน บูรณาการ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นไปตามความต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยชุมชนได้ร่วมกันคิด กำหนดแนวทางกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเอง
+ โครงสร้างหน่วยงาน
+ บุคลากรในหน่วยงาน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

null

นางอรวรรณ แสนสมบูรณ์

รักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม