กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สะอาด เขียวสด ลดมลภาวะ พัฒนาเมือง พัฒนาคน พัฒนางานบูรณาการ สู่เมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีทั่วหน้า ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

บทบาทหน้าที่

มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบสุขาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม สุขภิบาลอาหารและโภชนาการ ควบคุมกิจการค้าประเภทต่าง ๆ ควบคุมแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ และมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานอาชีวอนามัย งานฌาปนสถาน งานทำความสะอาดถนน เก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ ดูแลป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื่อต่าง ๆ ประกอบด้วย งานธุรการ งานสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานสัตวแพทย์ งานเผยแพร่และฝึกอบรม

 • งานธุรการ

  • งานด้านสารบรรณ
  • งานตรวจสอบและแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารทางราชการ
  • งานเกี่ยวกับการจัดทำร่างงบประมาณ การโอนเงินงบประมาณ
  • งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  เบิกจ่ายฎีกา ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
  • งานร่างโต้ตอบหนังสือ ตรวจทานหนังสือราชการ
  • จัดทำคำสั่งและประกาศ
  • งานสวัสดิการต่าง ๆ
  • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อ    และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

  • งานควบคุมด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • งานควบคุมการประกอบกิจการค้าต่างๆ
  • งานสุขาภิบาลอาหารคุ้มครองผู้บริโภคและโภชนาการ
  • งานจัดเก็บใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทต่างๆ
  • งานควบคุมดูแลฌาปนสถาน
  • ตรวจสอบแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ
  • จัดทำแผนงาน โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • งานอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการค้าและประชาชนทั่วไป
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • งานรักษาความสะอาด

  • งานกวาดล้างทำความสะอาด
  • งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
  • งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
  • งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและกำจัดสิ่งปฏิกูล
  • จัดทำแผนงาน/โครงการ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • งานสัตวแพทย์

  • งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
  • งานควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
  • การเฝ้าระวังโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดโรคจากสัตว์
  • งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

null

นายสุรินทร์ มุขแก้ว

รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

null
+ บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบสุขาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม สุขภิบาลอาหารและโภชนาการ ควบคุมกิจการค้าประเภทต่าง ๆ ควบคุมแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ และมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานอาชีวอนามัย งานฌาปนสถาน งานทำความสะอาดถนน เก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ ดูแลป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื่อต่าง ๆ ประกอบด้วย งานธุรการ งานสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานสัตวแพทย์ งานเผยแพร่และฝึกอบรม

+ หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • งานธุรการ

  • งานด้านสารบรรณ
  • งานตรวจสอบและแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารทางราชการ
  • งานเกี่ยวกับการจัดทำร่างงบประมาณ การโอนเงินงบประมาณ
  • งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  เบิกจ่ายฎีกา ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
  • งานร่างโต้ตอบหนังสือ ตรวจทานหนังสือราชการ
  • จัดทำคำสั่งและประกาศ
  • งานสวัสดิการต่าง ๆ
  • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อ    และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

  • งานควบคุมด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • งานควบคุมการประกอบกิจการค้าต่างๆ
  • งานสุขาภิบาลอาหารคุ้มครองผู้บริโภคและโภชนาการ
  • งานจัดเก็บใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทต่างๆ
  • งานควบคุมดูแลฌาปนสถาน
  • ตรวจสอบแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ
  • จัดทำแผนงาน โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • งานอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการค้าและประชาชนทั่วไป
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • งานรักษาความสะอาด

  • งานกวาดล้างทำความสะอาด
  • งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
  • งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
  • งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและกำจัดสิ่งปฏิกูล
  • จัดทำแผนงาน/โครงการ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • งานสัตวแพทย์

  • งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
  • งานควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
  • การเฝ้าระวังโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดโรคจากสัตว์
  • งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
+ โครงสร้างหน่วยงาน
+ บุคลากรในหน่วยงาน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

null

นายสุรินทร์ มุขแก้ว

รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

null