สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล  เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการพัฒนาระบบบริหารการจัดการ เพื่อความสงบสุขและความพึงพอใจแก่ประชาชนอย่างสูงสุด

บทบาทหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ในการจัดเตรียมและให้บริการด้านต่างๆ โดยให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุดและครอบคลุมถึงงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล

ด้านรักษาความสงบและความมั่นคง โดยการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด ประสานจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานป้องกันและระงับอัคคีภัย ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • งานธุรการ

  • การรับ ส่งหนังสือร่างโต้ตอบ
  • หนังสือจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
  • กฎระเบียบข้อบังคับ นโยบายต่างๆ
  • การรับโอน ย้ายพนักงานเทศบาลสามัญ
  • การเลื่อนระดับเทศบาลสามัญ
  • การดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
 • งานการเจ้าหน้าที่

  • การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน พนักงานจ้าง รวมทั้งรับรู้นโยบายของคณะผู้บริหาร
  • การส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา ที่หน่วยงาน สถาบันต่างๆ
 • งานทะเบียนราษฎร์

  • บริการทางด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในวันและเวลาราชการ
  • ให้บริการประชาชนช่วงพักกลางวัน ในวันปฏิบัติราชการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น.
  • บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทางโทรศัพท์ ในวันและเวลาปฏิบัติราชการปกติ
 • งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

  ชุดปฏิบัติงานเทศกิจ แบ่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานเป็น 2 ชุด

  • ออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของผู้ประกอบการค้าหาบเร่ – แผงลอย เป็นประจำทุกวัน ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น. ออกตรวจผู้ประกอบการตามถนนสายต่างๆ ในเทศบาลและตรอก ซอยใน 15 ชุมชน เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย
  • ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจร บริเวณถนนที่มีประชาชนสัญจรไปมา พลุกพล่าน เช่น ช่วงเช้า – ช่วงเย็น ดูแลการจราจรตามแยกต่างๆ เช่น สี่แยกเทศบาล สี่แยกหน้าตลาดหนองดอก เวลาเลิกเรียนของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ชุดเทศกิจปฏิบัติงานจราจรร่วมกับตำรวจเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป
 • งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

  • มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และงานบริหารจัดการพิพธภัณฑ์ชุมชนเมือง  คุ้มเจ้ายอดเรือน การบริหารจัดการรถรางนำเที่ยว ณ วัดพระธาตุหริภุณชัย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้าสำนักปลัด

null

นายสุรินทร์ มุขแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล

null
+ บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ในการจัดเตรียมและให้บริการด้านต่างๆ โดยให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุดและครอบคลุมถึงงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล

ด้านรักษาความสงบและความมั่นคง โดยการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด ประสานจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานป้องกันและระงับอัคคีภัย ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

+ หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • งานธุรการ

  • การรับ ส่งหนังสือร่างโต้ตอบ
  • หนังสือจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
  • กฎระเบียบข้อบังคับ นโยบายต่างๆ
  • การรับโอน ย้ายพนักงานเทศบาลสามัญ
  • การเลื่อนระดับเทศบาลสามัญ
  • การดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
 • งานการเจ้าหน้าที่

  • การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน พนักงานจ้าง รวมทั้งรับรู้นโยบายของคณะผู้บริหาร
  • การส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา ที่หน่วยงาน สถาบันต่างๆ
 • งานทะเบียนราษฎร์

  • บริการทางด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในวันและเวลาราชการ
  • ให้บริการประชาชนช่วงพักกลางวัน ในวันปฏิบัติราชการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น.
  • บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทางโทรศัพท์ ในวันและเวลาปฏิบัติราชการปกติ
 • งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

  ชุดปฏิบัติงานเทศกิจ แบ่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานเป็น 2 ชุด

  • ออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของผู้ประกอบการค้าหาบเร่ – แผงลอย เป็นประจำทุกวัน ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น. ออกตรวจผู้ประกอบการตามถนนสายต่างๆ ในเทศบาลและตรอก ซอยใน 15 ชุมชน เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย
  • ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจร บริเวณถนนที่มีประชาชนสัญจรไปมา พลุกพล่าน เช่น ช่วงเช้า – ช่วงเย็น ดูแลการจราจรตามแยกต่างๆ เช่น สี่แยกเทศบาล สี่แยกหน้าตลาดหนองดอก เวลาเลิกเรียนของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ชุดเทศกิจปฏิบัติงานจราจรร่วมกับตำรวจเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป
 • งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

  • มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และงานบริหารจัดการพิพธภัณฑ์ชุมชนเมือง  คุ้มเจ้ายอดเรือน การบริหารจัดการรถรางนำเที่ยว ณ วัดพระธาตุหริภุณชัย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
+ โครงสร้างหน่วยงาน
+ บุคลากรในหน่วยงาน

หัวหน้าสำนักปลัด

null

นายสุรินทร์ มุขแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล

null