คณะผู้บริหาร

null

นายประภัสร์ ภู่เจริญ

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
null

นายอานนท์ ยาวิคำ

รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
null

นายสิริวุฒิ คำธิตา

รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
null

นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา

รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
null

นางทิพย์วรรณ ความสุข

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
null

นางนงลักษณ์ สุทธิแสน

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
null

นายพุธิพล ปันทะธง

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

ข้าราชการประจำ

null

นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล

ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน
null

นางทานตะวัน อินทร์จันทร์

รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน
null

นางเสาวคนธ์ พิทยชัยกุล

หัวหน้าตรวจสอบภายใน