เอกสารเผยแพร่

 | Size: 80 KB 27/02/2017 งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลเมืองลาพูน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  | Size: 144 KB 30/05/2016 สรุปการประชุมสภา สมัยแรก ปี 59  | Size: 724 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ราคากลางลานน้ำพุ-สวนสาธารณะกู่ช้าง  | Size: 58 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ราคากลางรถแทรกเตอร์  | Size: 719 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ราคากลางปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าฯ-ถนนสันป่ายาง  | Size: 233 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ราคากลาง-ถนนหน้าร้านลาบลุงนิล  | Size: 237 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ราคากลาง-ถนนซอยโรงฆ่าสัตว์-หลังมงคล  | Size: 352 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ราคากลางถ.อินทยงยศ1  | Size: 860 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ราคากลางซ่อมแซมคูน้ำลำเหมืองปิงห่าง  | Size: 735 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ราคากลางก่อสร้างไฟจราจรบริเวณแยกมหาวัน  | Size: 1 MB 06/05/2016 เผยแพร่-ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง  | Size: 861 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทางถนนสันป่ายาง  | Size: 719 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าฯ-ถนนสันป่ายาง  | Size: 4 MB 06/05/2016 เผยแพร่-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง-เทศบาลเม  | Size: 10 MB 06/05/2016 เผยแพร่-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงไหล่ทาง-ค.ส.ล.  | Size: 7 MB 06/05/2016 เผยแพร่-ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระวิชาการ  | Size: 146 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถแทรคเตอร์-ประกาศเวปไซต์  | Size: 161 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบสัญญาณไฟจราจร-บริเวณแยกมหาวัน  | Size: 149 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ประกาศราคากลางอินทยงยศ1  | Size: 99 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ประกาศราคากลาง  | Size: 103 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ประกาศเปิดเผยราคากลาง-แว่นคำ  | Size: 103 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ประกาศเปิดเผยราคากลาง-ลาบลุงนิล  | Size: 78 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ประกาศเปิดเผยราคากลาง-รถแทรคเตอร์  | Size: 103 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ประกาศเปิดเผยราคากลาง-ถนนจิตตวงศ์พันธ์  | Size: 103 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ประกาศเปิดเผยราคากลาง-ซอยโรงฆ่าสัตว์  | Size: 102 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ประกาศเปิดเผยราคากลาง-ก่อสร้างอาคารศูนย์เกษตรอินทรีย์  | Size: 425 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ใบสมัครประกวดภาพถ่าย  | Size: 209 KB 06/05/2016 เผยแพร่-แบบรายงานสถิติการคลังปี2558-เทศบาลเมืองลำพูน  | Size: 78 KB 06/05/2016 เผยแพร่-บทคัดย่อผลงานวิชาการครูนงนาถ  | Size: 75 KB 06/05/2016 เผยแพร่-บทคัดย่องานวิจัยครูนงนาถ  | Size: 235 KB 06/05/2016 เผยแพร่-ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ซ.12  | Size: 95 KB 06/05/2016 เผยแพร่-งบแสดงสถานะการเงินประจำปี-2558-เทศบาลเมืองลำพูน  | Size: 1 MB 06/05/2016 เผยแพร่-โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์เกษตรอินทรีย์  | Size: 4 MB 06/05/2016 เผยแพร่-โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศาลาบาตร-บริเวณวัดไชยชนึก-วัด  | Size: 2 MB 06/05/2016 เผยแพร่-การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  | Size: 829 KB 06/05/2016 เผยแพร่-การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  | Size: 1 MB 06/05/2016 เผยแพร่-ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์-ศาลาบาตร-วัดไชยชนึกวัดร้าง  | Size: 224 KB 06/05/2016 เผยแพร่-31.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  | Size: 165 KB 06/05/2016 เผยแพร่-30.รถชมวิว-24-ที่นั่ง  | Size: 192 KB 06/05/2016 เผยแพร่-29.รถเกษตร  | Size: 756 KB 06/05/2016 เผยแพร่-28.ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ  | Size: 228 KB 06/05/2016 เผยแพร่-27.กำหนดราคากลางรถ-11-ที่นั่ง  | Size: 2 MB 06/05/2016 เผยแพร่-26.ก่อสร้างกำแพงเมืองเก่า-2558  | Size: 682 KB 06/05/2016 เผยแพร่-25.-จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเมรุเผาศพฌาปนสถานบ้านหลวย  | Size: 698 KB 06/05/2016 เผยแพร่-24.ปรับปรุงที่จอดรถยนต์สวนกู่ช้าง  | Size: 1 MB 06/05/2016 เผยแพร่-23.จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมตลาดหนองดอก  | Size: 839 KB 06/05/2016 เผยแพร่-22.จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ-ค.ส.ล.จามเทวี-ซอย-6  | Size: 617 KB 06/05/2016 เผยแพร่-21.ปรับปรุงยกระดับฝารางระบายน้ำถ.เจริญราฎร์ซ12  | Size: 740 KB 06/05/2016 เผยแพร่-20.ปรับปรุงผิวจราจรถ.เจริญราษฎร์-ซอย-13  | Size: 768 KB 06/05/2016 เผยแพร่-19.ปรับปรุงผิวจราจรถ.วังขวา-ซ1  | Size: 1 MB 06/05/2016 เผยแพร่-18.ปรับปรุงผิวจราจรถ.จิตวงศ์ฯ  | Size: 744 KB 06/05/2016 เผยแพร่-17.-วางท่อระบายน้ำถ.ลำพูน-ป่าซาง-พญาอินทร์-ซอย-6-8  | Size: 757 KB 06/05/2016 เผยแพร่-16.วางท่อระบายน้ำ-ถ.สันป่ายาง-ซอยข้างหอพักพริตตี้  | Size: 756 KB 06/05/2016 เผยแพร่-15.ปรับปรุงผิวจราจร-ถ.ลพ-ปซ  | Size: 776 KB 06/05/2016 เผยแพร่-14.ปรับปรุงผิวจราจรถ.สันดอนรอม  | Size: 751 KB 06/05/2016 เผยแพร่-13.ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ท่าขามบ้านฮ่อม  | Size: 754 KB 06/05/2016 เผยแพร่-12ปรับปรุงสะพานข้ามคูเมือง11  | Size: 964 KB 06/05/2016 เผยแพร่-11.รางระบายน้ำ-บ้านหลวย-ซอย-7  | Size: 860 KB 06/05/2016 เผยแพร่-10-จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ-ค.ส.ล-ซ.บุปฝาสวรรค์  | Size: 1 MB 06/05/2016 เผยแพร่-09.-จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมวัดไชยชนึก  | Size: 831 KB 06/05/2016 เผยแพร่-08.-ก่อสร้างเสาไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าสว่าง  | Size: 1 MB 06/05/2016 เผยแพร่-07.จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิงศุนย์บริการสาธารณสุข  | Size: 1,004 KB 06/05/2016 เผยแพร่-06.จ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยหมักและดินปลูก  | Size: 1 MB 06/05/2016 เผยแพร่-05.จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศาลาธรรมวัดไชยชนึก  | Size: 909 KB 06/05/2016 เผยแพร่-04.จ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตูเมืองลำพูน-4-แห่ง  | Size: 497 KB 06/05/2016 เผยแพร่-03.-ปรับปรุงสวนม่วนใจ๋ระยะที่3  | Size: 861 KB 06/05/2016 เผยแพร่-02.ปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทางถนนสันป่ายาง  | Size: 687 KB 06/05/2016 เผยแพร่-01.ปรับปรุงลานปฏิบัติธรรมวัดไชยชนึก
Next »Page 1 of « Prev