กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองลำพูน

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองลำพูน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

581.52 KB

พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

322.37 KB

พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

136.81 KB

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496

354.26 KB

พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

199.73 KB

พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

585.08 KB

ข้อกำหนดด้านการจัดการความสะอาดและความเรียบร้อยของเมือง ประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคารภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

464.29 KB

ข้อกำหนดความปลอดภัย ประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคาร ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

684.51 KB

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

376.00 KB

พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

90.71 KB

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

286.74 KB

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

134.39 KB

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

94.04 KB

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

172.52 KB

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

286.17 KB

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

138.33 KB

พรบ.เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพฯ พ.ศ. 2548

89.29 KB

พรบ.เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562

114.97 KB

พรบ.เบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2559

31.67 KB

พรบ.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562

96.63 KB

พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก พ.ศ. 2560

107.54 KB

พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558

193.05 KB

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

150.64 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

51.69 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

247.41 KB

ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการกำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา

85.31 KB

พรบ อาหาร 2522 และ กฎกระทรวง

17.00 MB

พรบ.-คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์

220.81 KB

พรบ.ยาเสพติดให้โทษ

229.91 KB

พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537

723.84 KB

พรบ.วิชาชีพทันตกรรมพ.ศ. 2559 ฉบับที่ 2

61.65 KB

พรบ.วิชาชีพแพทย์แผนไทย-พ.ศ.2556

196.76 KB

พรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม 2537

116.34 KB