กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กองสวัสดิการ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

สำนักปลัด

 1. พรบ.เทศบาลฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562
 3. พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
 4. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
 5. พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
 6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541
 7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543
 8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
 9. ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน-การจ่ายเงิน พ.ศ.2547
 10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
 12. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงแบับที่ 2 พ.ศ 2549
 13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 14. 5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 15. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม