อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 และ 53 เทศบาลเมืองลำพูน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา 50 ภายได้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 7. หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายบัญญัติหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา 53 มีดังต่อไปนี้

 1. กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50
 2. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 3. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 4. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
 5. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 6. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 8. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

 กองช่าง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองคลัง

กองสวัสดิการ

 1. การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
 2. ข้อบกพร่องเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
 3. พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ.2558
 4. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 5. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
 6. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
 7. ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2543
 8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
 9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ .2559
 10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2553
 11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
 12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
 13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 14. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
 15. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 16. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562
 17. ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
 18. ระเบียบ-มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562

กองการศึกษา

 1. กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
 2. การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. การปฏิรูปโรงเรียน
 4. คู่มือจัดตั้ง ยุบ ย้ายรวม ศพด
 5. ธรรมนูญการศึกษา2560
 6. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึก
 7. ปฎิรูปการศึกษาไทย ที่21
 8. แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
 9. แผนพัฒนาการศึกษาชาติ2560-2579
 10. พรบ. เด็กและเยาวชน (ฉบับ 2)
 11. พรบ. เด็กและเยาวชน (ฉบับ1+ 2)
 12. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
 13. พรบ.การศึกษา2562
 14. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 15. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใยในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
  พ.ศ. ๒๕๕๗
 16. ระเบียบงานสารบรรณ
 17. ระเบียบจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 59
 18. หลักสูตรสมรรถนะ ฉบับครู ผู้บริหารการศึกษา
 19. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

กองการเจ้าหน้าที่

สำนักปลัด

 1. พรบ.เทศบาลฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562
 3. พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
 4. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
 5. พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
 6. ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน-การจ่ายเงิน พ.ศ.2547
 7. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงแบับที่ 2 พ.ศ 2549
 8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 9. 5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม