กองการศึกษา

กองการศึกษา

"กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน เป็นองค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้ต้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน"

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5351-1013

ต่อ 130  งานธรุการ

ต่อ 131  งนงบประมาณ

ต่อ 132  ห้องผู้อำนวยกองการศึกษา

ต่อ 133  กลุ่มงานนิเทศการศึกษา

ต่อ 140  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน/โรงเรียน