กองการศึกษา

กองการศึกษา

"จัดการศึกษา ตามาตรฐานการศีกษา รักษ์ภูมิปัญญา ตามวิธีพอเพียง สู่อาเซียน"

บทบาทหน้าที่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน

ประกอบด้วยงานธุรการ งานจัดทำงบประมาณ หน่วยนิเทศการศึกษา งานกิจการนักเรียน งานกิจการเด็กและเยาวชน งานโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานประเมินคุณภาพ งานการศึกษาและวัฒนธรรม กองการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาตลอดทั้งการจัดการศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และการศึกษานอกระบบอื่น ๆ

 

การบริหารงานบุคคล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรง ศึกษานิเทศน์ สันทนาการ สารวัตรนักเรียน งานสวัสดิการ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานทะเบียนประวัติ งานงบประมาณ งานสำรวจสถิติข้อมูลงานตรวจสอบและติดตามประเมินผลตามนโยบาย หรือโครงการงานวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาล งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมนันทนาการ งานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ด้านการศึกษา

เรียนฟรีที่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน สวัสดิการของรัฐบาล จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือลดภาระผู้ปกครองและพัฒนาการศึกษา เทศบาลจึงจัดให้เด็กนักเรียนได้เรียนฟรี 5 ประการ

 • ไม่เสียค่าเล่าเรียน
 • อาหารกลางวันฟรี
 • หนังสือเรียนฟรี เครื่องเขียนฟรี
 • เครื่องแบบนักเรียนฟรี
 • ดื่มนม อาหารเสริมฟรี

ขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ซึ่งในปัจจุบันเทศบาล จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 โรงเรียน

ประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจาก สนง. รับการสนับสนุนรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพภายในสถานการศึกษา เพื่อรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับรองการประเมินคุณภาพทั้ง 4 โรงเรียน โดย

 • ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ฯ ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียนเทศบาล 4 แห่ง
 • สนับ สนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จัดสอนวิชางานเกษตร เช่น เลี้ยงไก่ ปลูกผัก เลี้ยงปลา และนำมาขาย เพี่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธีทำการเกษตร สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น

 • โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
 • โครงการแห่เทียนพรรษา
 • โครงการงานประเพณีลอยกระทง
 • วันเด็กสุดสนุก

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน มี 4 โรงเรียนและ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

 • โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
 • โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
 • โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
 • โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน 

 

 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางอรุณี จันทร์เจริญ

รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา