สำนักปลัด

การอบรมโครงการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านกิจการสภา
 2. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
 3. คู่มือปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่
 4. คู่มือปฏิบัติงาน-งานการเจ้าหน้าที่
 5. ประกาศ ก.ท.จ. กำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาล ฯ พ.ศ. 2555
 6. ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๖๒
 7. ประกาศ กทจ.ลำพูน
 8. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการกำหนดวันลา
 9. แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563
 10. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 11. สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล 2 พ.ศ.2562
 12. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 13. เงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น